Ali tamu paysambut king laban ayni. #LabanAPALIT #BANGONCAPALANGAN